Archiwum naszych informacji

Filmy OFF w kinie Orzeł
19 listopada, godz. 17.00 - Przegląd Filmów
26 listopada, godz. 17.00 - Festiwal


04 listopada 2005r. godz. 08:22

W programie zobaczymy cztery filmy.

"The West of the Sun" i "Komisariat 69" - nagrodzone na konkursie kina niezależnego w Lubomierzu w 2005 roku. Otrzymały tam
"Zawleczkę publiczności" - nagrodę publiczności oraz specjalną nagrodę Jury za Radosną Sztukę Pastiżu. Kolejne dwa to "Koniec Muru" i "Peron B" - filmy w reż. Przemka Filipowicza.

Podczas Przeglądu publiczność wybierze swój najlepszy film!
Dla biorącej w głosowaniu publiczności losowanie nagród: filmów DVD, m.in. "Symetria" w reż. K. Niewolskiego.++

26 listopada Festiwal Filmów OFF
Tym razem filmy oceniać będzie Jury:
- Wojciech Augustyniak - dyrektor artystyczny portalu filmowego Szortal.pl.
- Maciej Mikurda- prezes Stowarzyszenia Filmowego Wrofilm
- Ewa Zbroja - dyrektor Bolesławieckiego Ośrodka Kultury

Główna nagroda 1000zł!
O główną nagrodę rywalizują do tej pory zgłoszone filmy:"Poszukiwacze punktu G" - Royal Flush Entertainment, "Fikszyn" - Przemka Filipowicza, "Usłyszeć Szczęście" - Jacka Kupczaka i Jacka Obłońskiego oraz animacje "Śnieg" i "Temprufka" - Marka Straszaka
Zgłoszenia własnego filmu amatorskiego można dokonać jescze do 19 listopada 2005 roku.++

Regulamin konkursu na amatorski film KINA OFF

1. Postanowienia ogólne:
1. 1. Organizatorem konkursu na amatorski film KINA OFF zwanego dalej Konkursem jest Bolesławiecki Ośrodek Kultury, Pl. J. Pilsudskiego nr 1c, 59-700 Bolesławiec zwany dalej Organizatorem.

1. 2. Konkurs jest częścią projektu edukacyjno- filmowego „Każdy sam najlepiej wie, co go kręci, a co nie!” realizowanego przez Organizatora w dniach 8 października - 26 listopada 2005 roku.

1. 3. Konkurs odbędzie się w dniu 26 listopada 2005 roku.

1. 4. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego filmu amatorskiego oraz promocja młodych.

2. Uczestnicy konkursu:
2. 1. Konkurs jest adresowany do młodych twórców filmów- amatorów, którzy nie przekroczyli 24 r. ż., którzy są zameldowani lub uczą się w Bolesławcu.

2. 2. W Konkursie mogą też wziąć udział zespoły osób, dokonujących zgłoszenia jako jeden uczestnik (zespół). W takim wypadku osoby te traktowane będą jako współtwórcy zgłoszonych na Konkurs filmów.

2. 3. Udział w Konkursie i podanie swoich danych jest całkowicie dobrowolne.

2. 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3. Czas trwania Konkursu
3. 1. Zgłoszenia filmów na adres Organizatora przyjmowane są do 19 -go listopada 2005 roku- w wypadku wysyłki pocztą decyduje dzień otrzymania jej przez Organizatora.

3. 2. Festiwal rozpocznie się dnia 26 listopada o godzinie 17.00

3. 3. Ogłoszenie laureatów konkursu odbędzie się dnia 26 listopada 2005 roku.

4. Zasady uczestnictwa w konkursie.
4. 1. Zadaniem uczestnika Konkursu jest zrealizowanie filmu amatorskiego i dostarczenie go Organizatorowi w terminie.

4. 2. Pomysł, scenariusz, forma, gatunek filmu są dowolne. Film nie może trwać dłużej niż 60 minut.

4. 3. Film powinien być realistyczny realizacyjnie tzn. uwzględniać specyfikę medium i warunków odtwarzania go w programach dostępnych przez Organizatora.

4. 4. Uczestnik może przesłać film, do którego przysługują mu wszelkie prawa autorskie.

4. 5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dostarczenie filmu do Organizatora.

4. 6. Organizator nie odsyła prac. Uczestnik Konkursu musi się zgłosić osobiście do siedziby Organizatora po odbiór swojego filmu.

4. 7. Film, którego Organizator nie może odtworzyć za pomocą posiadanych przez siebie programów uznaje się za niekompletny i nie uczestniczy on w Konkursie.

4. 8. Uczestnik zobowiązany jest przesłać na adres Organizatora lub dostarczyć osobiście następujące dane:

  • imię i nazwisko ew. pseudonim;
  • datę urodzenia, miejsce zamieszkania; - adres szkoły, w której aktualnie się uczy, nauczyciel prowadzący;
  • eksplikację reżyserską filmu zgłoszonego do Konkursu(jedna strona maszynopisu A4);
  • zdjęcie w dowolnej formie pokazujące charakter uczestnika, krótka notka o sobie jako twórcy filmowym ( max. Jedna strona maszynopisu A4)

4. 9. Zgłoszenie udziału oznacza akceptacje powyższych postanowień niniejszego regulaminu. Uczestnik dokonując zgłoszenia wyraża zgodę na przetworzenie swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzonego Konkursu.

4.10. Film zgłoszony do Konkursu nie może być wcześniej nagrodzony lub zgłaszany w innych konkursach.

5. Nagrody w Konkursie.
5. 1. Nagrodą główną w Konkursie jest kwota: 1 000 złotych (tysiąc złotych)

5. 2. Nagrody w Konkursie zostaną wydane Uczestnikom zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5. 3. O konkretnych terminach realizacji nagród wymienionych w punkcie 5. 1. nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora indywidualnie.

6. Zasady przyznawania nagród:

6. 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie trzyosobowe Jury konkursowe, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora i osoby z branży filmowej lub zawodowo zajmujące się filmem.

6. 2. Nazwiska członków Jury zostaną podane w późniejszym terminie.

6. 3. Przy wyborze najlepszych filmów Jury będzie kierować się następującymi kryteriami:

  • oryginalność,
  • inwencja twórcza,
  • nietypowość pomysłów i i zastosowanych rozwiązań.

6. 4. Każdy z uczestników może otrzymać tylko jedna nagrodę.

6. 5. Z obrad Jury zostaną sporządzone protokoły, w których zostaną m.in. wymienieni laureaci i przyznane im nagrody.

6. 6. Werdykt Jury jest nieodwołalny i niepodważalny.

6. 7. Zwycięzcą nagród w Konkursie nie przysługuje prawo zmiany na inne nagrody.

6. 8. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

7. Postępowanie reklamacyjne.,
7. 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłoszone jedynie osobiście przez uczestnika, na miejscu, w dniu 26 listopada 2005 roku i rozpatrywane będą przez Jury.

7. 2. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrywania reklamacji.

8. Postanowienia końcowe:
8. 1. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność danych przesłanych do Organizatora.

8. 2. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych i zostaną użyte na potrzeby konkursu i promocji Uczestników.

8. 3. Organizator nie ponosi żądnych zobowiązań z tytułu naruszenia prawa autorskiego osób trzecich . Uczestnicy Konkursu zapewniają, iż są autorami przesłanych filmów i tworząc je nie naruszyli praw autorskich lub innych praw osób trzecich

8. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród niż w punkcie 5. 1.

8. 5 Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej BOK oraz w siedzibie Organizatora Pl. Piłsudskiego nr 1c, 59-700 Bolesławiec.

Teatralny tydzień w Forum
4 tytuły, 8 spektakli

14 listopada 2005r. godz. 14:35

W dniach 15 - 18 listopada uczniowie bolesławieckich szkół będą mieli okazję zobaczyć kreacje artystów różnych scen teatralnych.

W programie dla najmłodszych widowisko teatralne przygotowane przez aktorów Teatru Kometa z Łodzi pt: "Świat bajek i legend", natomiast dla gimnazjalistów przygotowano spektakl: " Stary człowiek i morze". Młodzież szkół ponadgimnazjalnych obejrzy sztukę : " Król Edyp" i spektakl przygotowany na podstawie książki Hanny Krall, wywiad rzeka z Markiem Edelmanem pt. "Zdążyć przed Panem Bogiem"

DG - imię, które daje się tylko myśleć
Spektakl Interaktywnej Grupy Działań Animacyjnych

15 listopada 2005r. godz. 14:03

Informujemy, że z powodu choroby instruktora grupy, zapowiadany na 17 listopada spektakl, odbędzie się 10 grudnia (sobota) o godz. 18.00 w klubie "Pegaz", wstęp 2 zł.

Spektakl: „Dg – imię, które daje się tylko myśleć” oparty na dziełach J.Cortazara składa się z dwóch „nowel teatralnych” poruszających tematykę przemijania, śmierci, życia, czasu i miłości.W obu etiudach występuje postać kobiety, która pojawia się w życiu mężczyzny znienacka, burząc jego spokojny, uporządkowany świat. Od tej pory ukryte namiętności, lęki, potrzeby stają się jego nieodłącznym towarzyszem prowadzącym do...++

W spektaklu biorą udział:
Agnieszka Żuk, Żaneta Kozieł, Natalia Wróblewska, Martyna Woźnica, Iza Pajkert, Mariola Kojder, Jacek Osłoński, Wojtek Klusek, Bartosz Czyżewski, Justyna Turek.
Reżyseria: Marta Jowczuk

„...któż nas uleczy z tego głuchego ognia pomykającego nocą, wyłaniającego się ze zmurszałych bram, z wąskich przejść, z tego niewidzialnego ognia liżącego kamienie i czychającego na progach, jakże zmyć z siebie jego parzącą słodycz, wspólniczkę czasu i wspomnień, tych lepkich substancji zatrzymujących nas po tej stronie, jak zmyć z siebie tę przedłużającą się słodycz, która powoli będzie spalała nas aż do obrócenia w popiół. Widocznie lepiej było żyć jak koty lub muchy, zawierać błyskawiczne przyjaźnie z konsjerżkami o chrapliwych głosach, z bladymi i chorowitymi dziećmi, które wychylają się z okien, bawiąc się trzymaną w ręku zeschłą gałązką. Płonąć bez przerwy, cierpiąc oparzenia od środka, rozszerzające się niby sekretne dojrzewanie owocu, być pulsem płonącego stosu wśród nie kończącego się morza kamieni, krążyć wśród nocy życia ze ślepym posłuszeństwem krwi w jej zamkniętym obiegu.”
J.Cortazar „Gra w klasy”

Już za nami - przegląd filmów OFF
Zapraszamy na sobotni - 26.11- Festiwal !!!

22 listopada 2005r. godz. 21:48

Główną nagrodę - publiczności ( 200 zł.), otrzymał film „Komisariat 69". Kolejne miejsca, to: "Peron B", "The west of the Sun"i „Koniec Muru"


Wśród publiczności rozlosowano nagrody.
Filmy na DVD otrzymali:
Michał Tofil – film pt: „Symetria”
Ryszard Mikłaszewski – film pt: “Ciało”
Katarzyna Warzybok – film pt: „Ławeczka”

Kabaret HRABI
Sala Forum, 24 listopada, godz. 19.00

22 listopada 2005r. godz. 21:57

Kabaret HRABI przyjedzie do Nas na zaproszenie firmy SKOK Stefczyka. Wstęp za zaproszeniami dostępnymi w siedzibie Banku, w Bolesławcu przy ul.Rynek

Kabaret HRABI istnieje od jesieni 2002 roku. Ich pierwszy program pt. "Demo" był zbiorem kilkunastu skeczy, będących zwiastunami ich przyszłych programów.
W styczniu roku 2003 kabaret Hrabi przedstawił premierę swojego nowego programu pt. "Terapia". Jest to program, w którym Hrabi nie chowa swych uczuć, namawia wręcz do ich wyrażania. Program utrzymany jest w konwencji grupy terapeutycznej, grupy wsparcia.++

H R A B I jest kabaretem różnym.

jest KABARETEM OGÓLNOPOLSKIM
(Joanna KOŁACZKOWSKA i Tomasz MAJER, reprezentują Warszawę, Łukasz PIETSCH - Zieloną Górę, a Dariusz KAMYS - Cigacice), a jednocześnie ...
ZAŚCIANKOWYM (gdzie by nie grali, muszą mieć takie cienkie przepierzenie, żeby się przebrać do następnego numeru).

jest KABARETEM BOGATYM
(w tradycję - stąd skłonność do dystyngowanych żartów, eleganckich odzywek, wykwintnych ripost i świetnie skrojonych puent), a jednocześnie ...
UBOGIM (w scenografię - bo jego twórcy nie potrzebują niczego poza sobą, żeby śmieszyć; ich siłą są teksty i aktorstwo)

jest KABARETEM KONSERWATYWNYM
(niczym nie zaskakuje, niczym nie szokuje, niczym nie bulwersuje - rozbawia ot tak, po prostu), a jednocześnie ...
WYWROTOWYM (jeśli bowiem prawdą jest - jak mawia pewien znajomy twórca - że "w dzisiejszych czasach być konserwatystą to szczyt awangardy", tedy szykujcie się na totalną rewolucję).

Harry Potter i Czara Ognia
Od piątku - 25 listopada!

22 listopada 2005r. godz. 22:24

Od 25 listopada również w Kinie Forum.

Serdecznie zapraszamy miłośników Harrego Pottera. Po raz pierwszy na naszym ekranie film w dniu premiery ogólnopolskiej. Od dwóch lat kino Forum zaliczane jest do kin drugoobiegowych (seanse grane są 2-3 tygodnie po premierze). Tym razem dystrybutor filmu, firma Warner Bros wyróżniła nasze kino umieszczając je na mapie kin grających w "pierwszym obiegu". To od naszych widzów zależy czy zostaniemy na niej na stałe.++ Czwarta część przygód Harry’ego Pottera bije rekordy: jest najchętniej oglądanym przez Brytyjczyków filmem w historii. Łącznie w 21 krajach film był numerem jeden na liście box-office’u.

W brytyjskiej prasie ukazały się pierwsze recenzje. Jak na razie krytycy nie szczędzą pochwał…. "Czwarty film o Harrym Potterze jest najlepszym z serii. To wspaniały, magiczny i prawdziwie hipnotyczny obraz fantasy, który przypomina nam o tym, jak cudowne mogą być filmy dla dzieci" - podkreśla angielski krytyk David Edward.

„Harry Potter i Czara Ognia” wyświetlany będzie w dniach
25 listopada - 8 grudnia 2005 o godz. 16.00 i 19.00,
i na porankach filmowych 26 i 27 listopada 2005 o godz. 12.15

Przyjmujemy również zamówienia na seanse grupowe, tel. 075/644 21 46

Niedzielne popołudnie z Żyta Quartet
Koncert JAZZOWY w Klubie Pegaz, 27 listopada, godz. 17.00

22 listopada 2005r. godz. 22:37

Jacek Niedziela - wirtuoz kontrabasu, Piotr Baron - niepokorny, poszukujący choć wierny tradycji wybitny saksofonista, Wojciech Niedziela - mistrz fortepianu i Łukasz Żyta -wymarzony perkusista.

Na scenie jazzowej istnieją od wielu lat. Utytułowani, twórczy, wielorotnie nagradzani. Oklaskiwani na najważniejszych festiwalach nie tylko europejskich. Na co dzień liderzy własnych zespołów. Zapraszamy, bilety w cenie 15 zł. do nabycia przed koncertem.

Festiwal filmów OFF
Twórcy z Bolesławca i okolic

25 listopada 2005r. godz. 13:14

Zapraszamy w sobotę 26 listopada na godz. 17.00, do kina Orzeł na Festiwal fimów Off. Festiwal kończy projekt edukacyjno - filmowy „Każdy sam najlepiej wie, co go kręci, a co nie!"

Program Festiwalu:
godz. 17.15 - Spektakl na podstawie prac uczestników projektu opisujących ich pierwszy kontakt ze środkami zmieniającymi świadomość, pt: „Kontakt z…” przygotowany przez Interaktywną Grupę Działań Animacyjnych działającą w Bolesławieckim Ośrodku Kultury
godz. 17.30 - Oficjalne otwarcie I-go Festiwalu Kina Off – Bolesławiec i okolice.++
godz. 17.45 - Prezentacja filmów:
1. "Gigant" Royal Flush Entertainment
2. "Poszukiwacze punktu G" Royal Flush Entertainment
3. "Fikszyn" Przemysław Filipowicz
4. "Sen" Przemysław Filipowicz
5. "Usłyszeć szczęście" Marek Kupczak
6. "Temperufka" - "Kaktusiarnia" - "Śnieg" Marek Straszak
7. "Dla Anioła"– "Dziary" Sławomir Myśków
godz. 19.45 - Zakończenie pokazu / przerwa - poczęstunek
godz. 20.00 - Konferencja prasowa
godz. 20.30 - Pokaz premierowego filmu "Filmowcy" Royal Flush Entertainment
godz. 20.40 - Ogłoszenie wyników I go Festiwalu Kina Off – Bolesławiec i okolice. Wręczenie nagród oraz ogłoszenie zwycięzców w konkursie na najlepsza krótka recenzję filmu biorącego udział w Przeglądzie Kina Off - rozdanie nagród zwycięzcom.

Jury:
- Wojciech Augustyniak - dyrektor artystyczny portalu filmowego Szortal.pl.
- Maciej Mikurda- prezes Stowarzyszenia Filmowego Wrofilm
- Ewa Zbroja - dyrektor Bolesławieckiego Ośrodka Kultury

Główna nagroda 1000zł!
Nagrodami w konkursie na najlepszą krótką recenzję są filmy na DVD I VHS: „Być i Mieć”, „ 11 września”, „ W krainie bogów. Spirited away”, „Życie jest cudem” i „4 Piętro” oraz wejściówki na DKF - 10 grudnia, godz. 17.00- film: Istvana Szabo „Kropla słońca”.

Koncert zespołu „Przyjaciele Stefana”
02 grudnia, godz. 20.00, Klub Pegaz

25 listopada 2005r. godz. 13:55

Serdecznie zapraszamy na piątkowy koncert zespołu z Wrocławia, uczestnika m.in. X Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Muzycznych pn: „ROCK BLOK w BOK”.
Bilety: 5 zł., w dniu koncertu 8 zł., do nabycia w sekretariacie BOK.


Wrocławska formacja „Przyjaciele Stefana” istnieje od 1986 roku. Założycielem zespołu, kompozytorem i autorem tekstów jest Jacek Borowicz; pozostały skład to: gitarzysta - Piotr Rokitowski, basista - Janusz Kasprowicz, perkusista - Wojtek Malko. Obecnie zespół tworzy muzykę nie do końca utożsamiającą się z jakimś konkretnym stylem muzycznym.++ Ostatnie recenzje z koncertów sugerują, iż zespół nabiera rockowo, post punkowego brzmienia. Jednak nie pozostaje obojętny na nowe nurty w muzyce jak i ciągle pamięta o swoich korzeniach (poezji śpiewanej). Łączy surowe, post punkowe brzmienie z tekstami traktującymi o tym i tamtym, o nas i o nich, a przede wszystkim o bolączkach i radościach wspólnej egzystencji. Obecnie zespół szykuje nowy, akustyczny materiał na dwa koncerty. Tym samym, traktuje to jako swoistą podróż do wcześniejszych brzmień i próbę zmierzenia się z akustycznymi aranżacjami swoich jak i zapożyczonych kompozycji. W pewnym sensie jest to prezent dla „starych” fanów „Przyjaciół Stefana” a jednocześnie forma uspokojenia się po dość intensywnym okresie koncertowania, nagrywania i wielu godzinnych próbach. Serdecznie zapraszamy!!!! Więcej informacji o zespole na: www.przyjacielestefana.pl

Spektakl grupy teatralnej BOK
10 grudnia, godz.18.00 - Sala Lustrzana

25 listopada 2005r. godz. 14:15

Interaktywna Grupa Działań Animacyjnych
zaprasza na spektakl oparty na dziełach J. Cortazara
"DG - imię, które daje się tylko myśleć"
wstęp: 2 pln


W programie:

1. Prolog - występuje: Jacek Osłoński

2. Część pierwsza: "Ciebie dają zegarkowi na urodziny".++

występują:
Agnieszka Żuk - kobieta, Natalia Wróbleska - anioł, Żaneta Kozieł - anioł, Martyna Woźnica - śmierć / złodziej zegarków, Iza Pajkert - sanitariuszka, Jacek Osłoński - sanitariusz, Wojtek Klusek - mężczyzna.

Krótka historyjka o życiu zamkniętym w trybikach zegarka. Krótka historyjka o śmierci zamkniętej w trybikach zegarka. Krótka opowiastka o uczuciach, niszczących każdy mechanizm.

3. Przerwa na zmianę scenografii, poczęstunek dla gości

4. Część druga: " Lubiła kwiaty i naczynia pełne czystej, świeżej wody"

występują:
Mariola Kojder - żona, Roksana Piwowarska - Dg, Bartosz Czyżewski - mąż

Noc. Sen. Miłość. Ktoś, kto wyszedł, trzasnąwszy drzwiami. A może śniło się, że wychodzi? Ktoś obcy czy bardzo bliski? Wyszedł tej nocy może dużo wcześniej?

5. Epilog - występuje: Jacek Osiński

Reżyseria: Marta Jowczuk
Muzyka: Natalia Wróbleska

Festiwal Kina Off Bolesławiec i okolice
w sobotę zakończył się projekt:
Każdy sam najlepiej wie, co go kręci, a co nie


28 listopada 2005r. godz. 10:41

W ramach festiwalu przyznano dwie nagrody główne: dla filmu GIGANT autorstwa Royal Flush Entertainment oraz dla animacji TEMPERUFKA autorstwa Marka Straszaka. Dodatkowo przyznano Nagrodę Specjalną dla filmu FIKSZYN autorstwa Przemysława Filipowicza

Organizatorzy Festiwalu dziękują za udział wszystkim młodym filmowcom i wszystkim gratulują udziału. Jury w składzie: przewodniczący - Wojciech Augustyniak, Maciej Mikurda i Ewa Zbroja bardzo wysoko oceniło poziom Festiwalu oraz wszystkich prezentowanych filmów.++ Przyznano dwie nagrody główne:
Dla filmu GIGANT autorstwa Royal Flush Entertainment - w składzie: Wojciech Antosik, Bartosz Banik, Paweł Mikłaszewski, Mateusz Olek i Jacek Sawicki za poczucie humoru, świetne zdjęcia, konstrukcję postaci, za poruszenie realnych problemów młodych ludzi w niewymuszony sposób.
oraz dla animacji TEMPERUFKA, czyli tempa kreskówka autorstwa Marka Straszaka za profesjonalizm, poczucie humoru, oszczędność i zwięzłość przekazu.
Oraz Nagrodę Specjalną:
dla filmu FIKSZYN autorstwa Przemysława Filipowicza za kompletny i skończony scenariusz, profesjonalną realizację techniczną, grę aktorską, potencjał.

Na festiwalu Jacek Kupczak przedstawił premierowo swój bardzo poetycki film „Usłyszeć szczęście” a Sławomir Myśków zaprezentował dwa klipy Dla Aniola oraz Dziary - parodię sceny hip-hop’owej.
Podczas festiwalu obejrzeliśmy produkcję Royal Flush Entertainment FILMOWCY- parodię filmów prezentowanych na Przeglądzie i Festiwalu!
"Drodzy filmowcy - Mel Brooks jest z Was dumny! Jeszcze raz dziękuję za spontaniczne przygotowanie tak dobrego filmu." Grazyna Ferensowicz

Wojciech Augustyniak- dyrektor artystyczny portalu Szorty.pl zamieści na portalu trailer’ y nagrodzonych filmów! Życzymy powodzenia!!!!

Podczas Festiwalu ogłoszone zostały również wyniki konkursu na krótką recenzję filmów pokazywanych podczas Przeglądu 19 listopada 2005.
Nagrodzeni:
1. Adamowski Michał - nagroda: film VHS „Spirited away. W krainie Bogów.” Reż. M. Miyazaki.
Za recenzję filmu „Komisariat 69”: „Gdyby takie filmy puszczali w telewizji to umieralibyśmy przez telewizorami...z uśmiechem.”
2. Banaś Michał - nagroda: film DVD „Być i mieć” Reż. N. Philibert.
Za recenzję filmu „Koniec muru”: „Dobra amatorska produkcja o zagrożeniu związanym z grami komputerowymi, realizacja, jak na warunki, dobra, muzyka genialna. Jedynie, co irytuje to sztuczne dialogi. Fabuła trzyma w napięciu Ogółem bardzo dobry film.”
3. Kłopotek Katarzyna - nagroda: film VHS „Życie jest cudem” Reż. Emir Kusturica.
Za recenzję filmu „The West of the Sun”: „Pomysłowa, lokalna alternatywa nt. westernów. To bardzo ekologiczne i humanitarne, że zamiast koni użyto własnych nóg i koniowatych pysków. Howk!”- Kasiu zgłoś się do BOK- do sekretariatu- po nagrodę, nie podałaś ani telefonu ani e-maila!
4. Kmiecik Grzegorz- nagroda film DVD „ 4 Piętro” reż. Antonio Mercero.
Za recenzję filmu „ Komisariat 69”:” Film wspaniały z boską fabułą i mrożącymi krew w żyłach popisami kaskaderskimi.” 5. Magłysz Michał- nagroda film DVD „11 września” film 11 reżyserów o dniu 11 września 2001- ataku terrorystycznym na WTC w Nowym Jorku.
Za recenzje filmu „Koniec muru” : „ Film jest straszny, opowiada o tym, czego nie chciałby doświadczyć ten, co kocha i to jest urzekające”.

Wejściówki na seans DKF do kina Orzeł na 10 grudnia, godz. 17.00, na film „Kropla słońca” reż. Istvan Szabo zdobyli:
Dziedzyk Judyta - recenzja filmu „Komisariat 69”:
„ Po pierwsze za krótki, po drugie za krótki, po trzecie za krótki!”
Koziarczyk Natalia - recenzja filmu „Komisariat 69”:
”Śmieszny, bardzo śmieszny, najśmieszniejszy film, jaki obejrzałam.”
Kwiotek Justyna- recenzja filmu „Komisariat 69”:
„ Fantastyczny, fenomenalny, kapitalny, niepowtarzalny, no i fajny! :)”
Pogwizd Weronika- recenzja filmu „Peron B”:
„ Film ukazuje opinie na temat życia w naszym mieście większości młodych ludzi zrezygnowanych szarą codziennością. Jest prawdziwy i dlatego mi się podoba.”
Szwedo Łukasz- recenzja filmu „Komisariat 69”:
„ Normalnie, kurde, w porzo!”

Wejściówkę na seans DKF otrzymuje również Monika Przewoźnik za tekst na temat pierwszego kontaktu ze środkiem zmieniającym świadomość, który dostarczyła w trakcie trwania projektu edukacyjno- filmowego. Dziękuję Ci Moniko, że wzięłaś aktywny udział w projekcie.

Osoby, które nie odebrały nagród 26- go listopada podczas trwania Festiwalu, proszone są o zgłoszenie się po nagrody do sekretariatu BOK: poniedziałek- piątek 8.00- 16.00.


O nas
BOK-MCC
Kontakt
Ogłoszenia
Zareklamuj się z nami
Projekty kulturalne
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Sklep z ceramiką
pic Amatorski Ruch Artystyczny
Pracownie taneczne
Pracownie muzyczne
Pracownie artystyczne
Pracownia filmowa
Pozostałe pracownie
Aktualny program
Strona główna - newsy
Archiwum - newsy
BOK zaprasza w maju Aby otworzyc aktualny program, wymagay jest Adobe Acrobat Reader
Kino FORUM poleca
Nowa strona Kina FORUM
Nowa strona Kina FORUM
zkina
Wydarzenia
Dni Bolesławca 2011
Targi Ślubne 2011
MPCR
MPCR
Winda Kulturalna
Ważne strony
Biuletyn Informacji Publicznej
Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej
Urząd Miasta
Blues nad Bobrem
O nas również
fb
azart
muzyczne
[Rozmiar: 13977 bajtów]
[Rozmiar: 5000 bajtów]
istotne
[Rozmiar: 3911 bajtów]
[Rozmiar: 2015 bajtów]
Ściągnij Adobe Acrobat Reader

Bolesławiecki Ośrodek
Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki


59-700 Bolesławiec
Pl. Piłsudskiego 1c

Dyrektor:
dyrektor@bok.boleslawiec.pl

Impresariat:
impresariat@bok.boleslawiec.pl organizacja@bok.boleslawiec.pl

Sekretariat:
sekretariat@bok.boleslawiec.pl
Biuro promocji:
promo@bok.boleslawiec.pl

Organizacja imprez :
animacja@bok.boleslawiec.pl

galeria.dluga@bok.boleslawiec.pl


Punkt informacji turystycznej i kulturalnej:
pitik@bok.boleslawiec.pl
Wykorzystanie informacji zamieszczonych na stronie jedynie z podaniem źródła.
© Bolesławiecki Ośrodek Kultury 2005. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nowa wersja strony prowadzona od listopada 2005.